Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta? 4/2016


“Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?” -julkaisu on osa Valtioneuvoston selvitys ja tutkimustoiminnan julkaisusarjaa.

Digitaaliset alustat ja alustatalous nähdään merkittävänä murroksena, joka vaikuttaa myös Suomessa toimiviin yrityksiin. Tässä hankkeessa on haettu vastauksia seuraaviin kysymyksiin:
1. Millä sovellusalueilla Suomessa on parhaat edellytykset digitaalisten palveluekosysteemien ja alustojen syntymiselle? Mitkä ovat näiden sovellusalueiden vahvuudet ja heikkoudet?
2. Millä toimenpiteillä voidaan edistää digitaalisiin alustoihin perustuvan liiketoiminnan ja uusien työpaikkojen syntymistä Suomessa ja näihin alustoihin perustuvan liiketoiminnan kasvua ja kansainvälistymistä?

Kartoituksen tuloksena muodostui selkeä käsitys siitä, että yritykset tiedostavat digitaalisiin alustoihin ja palveluekosysteemeihin liittyvän murroksen ja niiden merkityksen, mutta että yritysten omat suunnitelmat ja strategiat ovat vielä muotoutumisvaiheessa.

Vaatimattomasta nykytasosta huolimatta suomalaisilla toimijoilla on kuitenkin hyvät edellytykset menestymiselle alustataloudessa, jos olemassaolevat vahvuudet ja osaaminen voidaan kohdentaa erityisesti digitaalisten teollisten alustojen (”B2B2C”) alueelle. Tämä osuu yhteen myös EU:n digitaalisia alustoja koskevan toimenpideohjelman kanssa. Julkisen vallan tuleekin kannustaa digitaalisten teollisten alustojen syntymistä sekä raivaamalla esteitä niiden tieltä että osallistumalla aktiivisesti niiden kehittämiseen varsinkin julkisten palvelujen osalta ja avaamalla niiden käyttöön julkisten toimijoiden dataa. Tärkeänä tavoitteena on myös innovaatioiden kiihdyttäminen sitä kautta, että syntyvät alustat ovat mahdollisimman avoimia uusien osapuolien ideoille ja nopeille kokeiluille.

Onko Suomi jäämässä alustatalouden junasta?