Miten voimme auttaa ?


Uskomme, että asiakkaan tarve ratkaisee sen miten toimintaa kannattaa kehittää. Olennaista on ymmärtää missä ollaan nyt ja mihin halutaan mennä.

Toimeksiannon laajuus ja toimenpiteet sovitaan aina asiakkaan toiveiden mukaisesti. Alla on kuvattu joitain hyväksi havaittuja toiminnan kehittämisen kokonaisuuksia.

0. Digitalisaatio ja toimintaympäristön muutokset
– digitalisaation muutosvoimat ja niiden merkitys strategian valmistelussa
– alustat, ekosysteemit, teollinen internet ja IoT
– liiketoimintamallien arviointi ja kehittäminen
– organisaation ydintoiminta, kilpailuedun lähde ja osaamiset
– teknologian ja IT:n rooli muutoksessa

1. Hallituksen ja johtoryhmän IT-valmiuksien kasvattaminen
– organisaation ydintoiminnan ja kilpailuedun lähteen tunnistaminen
– toimintamallin arviointi
– teknologian ja IT:n roolin tunnistaminen
– IT-strategian valmistelun tuki

2. Toiminta- ja hallintomallien kehittäminen
– toimintamallin ja IT:n roolin kehittäminen
– IT:n mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen
– liiketoimintatarpeiden tunnistaminen
– liiketoimintalähtöinen kehittämistoiminnan johtaminen
– hanke- ja portfoliojohtamisen arviointi

3. Kokonaisarkkitehtuurityön kehittäminen
– kehittämisen periaatteet ja arkkitehtuurin kokonaisvaltainen kehittäminen
– hanke- ja portfoliojohtamisen kehittäminen
– oikeiden infrastruktuurivalintojen tekeminen
– yhteisten palveluiden määrän kasvattaminen

4. IT-toiminnan kehittäminen
– IT-strategian valmistelun tuki
– tarkoituksenmukaisen toimintamallin laatiminen
– IT-toiminnan talous ja mittarit
– IT-palveluiden rakenne ja palveluiden tuottamisen malli
– hankinnat ja toimittajahahallinta
– nykyisen järjestelmäympäristön yksinkertaistaminen